Om boråstapeter

Miljø og bærekraft

Vår visjon for en vakrere verden – ansvarlig miljøarbeid og et helhetlig syn på bærekraft er to forhold som betyr mye for oss.
 

DESIGN

Bærekraftig – naturligvis.

Boråstapeter er en av få svenske tapetprodusenter som har beholdt all sin produksjon i Sverige. Tapetene våre blir til i Viared utenfor Borås, helt fra førsteutkast til ferdig produkt. Det gir oss en stor grad av kontroll over prosessen og dermed også mulighet til å påvirke og ta ansvar i alle ledd. Vi har hatt mer enn hundre år på oss til å foredle det vi gjør og finjustere hvordan vi gjør det. Det gjelder i alt og ett: design og materialvalg, produksjon og logistikk, energi og gjenvinning. Ansvarlig miljøarbeid og et helhetlig syn på bærekraft er to forhold som betyr mye for oss.

Dette helhetlige synet omfatter selvsagt miljøet – å minimere miljøpåvirkningen, følge miljølovgivningen og finne flere måter vi kan bidra til en bedre verden på. Men det innebærer også omtanke for folk, både de som jobber i produksjonen, og de som bor og ferdes på steder der tapetene våre pryder veggene.

bt_2339_sustainability_img1.jpg
bt_2339_sustainability_img2.jpg

For det tredje betyr det at produktene skal være varige. Vi etterstreber produkter som holder seg i lang tid, både når det gjelder stil og kvalitet.

Produktene våre starter med en designidé, og allerede på det stadiet legger vi stor vekt på bærekraft. Vi følger og skaper trender, men satser på mønstre og farger som holder seg og blir satt pris på lenge. Vi graver også gjerne i det store historiske arkivet vårt. Der er det mange klassiske kolleksjoner vi kan hente inspirasjon fra eller gjenbruke.

Boråstapeter lover bærekraft i alle ledd. Dette er noe vi prioriterer høyt: Vi har et våkent og nysgjerrig blikk på omverdenen og arbeider kontinuerlig for å blir enda bedre.

MATERIALER

Med sans for materialer

Tapetene våre er enten av papir eller såkalt non-woven-materiale. Basispapiret i tapetene våre er en blanding av mekanisk ubleket masse og kjemisk bleket masse, en kombinasjon som gir optimale produktegenskaper. Den blekede massen er av typen som går under navnet ECF, en forkortelse for «Elemental Chlorine Free». Basispapiret er PVC-fritt og bearbeidet på mest mulig miljøvennlig måte. Non-woven-tapetene er laget av en blanding av cellulose og polyesterfiber. Til de fleste kvalitetene bruker vi cellulose av TCF-kvalitet (Totally Chlorine Free), og til resten bruker vi ECF-kvalitet.

Vi bruker ingen løsemiddelbaserte fargestoffer, kun vannbaserte farger uten PVC, miljøskadelige eller allergifremmende stoffer eller tungmetaller. Det er ingen selvfølge i alle land.

Tapetene får ofte en overflatebehandling for at de skal vare lenger, tåle flekker bedre og være lettere å tørke av. Formålet med behandlingen kan også være å skape en spesiell overflatefinish eller et bestemt utseende. Slike overflatebehandlinger består hovedsakelig av vannbasert akrylplast og mattemiddel.

bt_2339_sustainability_img5.jpg
bt_2339_sustainability_img3.jpg

All emballasjen vår er resirkulerbar. Tapetrullene pakkes i en tynn polyolefin film, og kartongene våre er av bølgepapp. Selve tapetene kan gjenvinnes til energi ved forbrenning og regnes ikke som miljøfarlig avfall.

Fabrikken arbeider selvsagt fortløpende for å bli enda bedre på miljø. Det betyr blant annet at vi følger med på utviklingen for å finne enda bedre materialløsninger. Det betyr også at vi velger råvarer og leverandører med omhu. Hovedleverandøren vår driver miljøvennlig skogbruk uten snauhogst og med omsorgsfull nyplanting som bidrar til å binde karbondioksid og redusere global oppvarming.

6,35

Omtrent så mange millioner liter vann renses hvert år i Boråstapeters eget renseverk.2,2

Så mange millioner kilo fargestoffer bruker vi hvert år for å skape mønstrene våre. Fargestoff som blir til overs, tas vare på, slik at de dyktige fargeblanderne våre kan gjenbruke dem i nye farger.124

I Boråstapeters eget renseverk renses hvert år tilsvarende 124 personers årsforbruk av vann.


PRODUKSJON

En arv som farger oss

Boråstapeter har hovedkontor i Viared utenfor Borås, og det er også her produksjonen vår foregår, ved Borås Tapetfabrik. Vi har derfor gode muligheter til å forbedre produksjonsprosessen fortløpende med tanke på bærekraft. Fordi vi har fullt overblikk, har vi også full kontroll. Både geografisk og prosessmessig.

Siden vi bruker råvarer og prosesser som i stor grad er uskadelige for miljøet, er det ikke behov for noe avansert kjemisk renseanlegg med røykgassfilter eller lignende ved produksjonsanlegget. Fabrikken klimakompenserer dessuten for de utslippene som likevel skjer, og vi kjøper kun inn strøm fra fornybare kilder.

Fabrikken arbeider målrettet med å kutte energiforbruket, både hos leverandører og i egen produksjon.

bt_2339_sustainability_img7.jpg
bt_2339_sustainability_img6.jpg

Fabrikken arbeider målrettet med å kutte energiforbruket, både hos leverandører og i egen produksjon. Mye av energien som går med, for eksempel til trykking og tørking, gjenvinnes ved hjelp av varmeveksling og brukes til oppvarming av lokalene.

For å ta enda bedre vare på naturen og omgivelsene har fabrikken bygd sitt eget vannrenseanlegg. Her skilles alle rester av fargestoffer ut fra prosessavløpet, slik at det kun er rent og kontrollert klarvann som spyles ut i det kommunale avløpsnettet der det renses en siste gang. Alle utslipp blir målt og kontrollert og ligger under alle gjeldende grenseverdier.

Fabrikken arbeider systematisk og kontinuerlig med å forbedre og effektivisere produksjonen og redusere spill og restavfall til et minimum. Avfall som ikke kan resirkuleres, gjenvinnes gjerne til varme og energi ved det kommunale fjernvarmeanlegget, der det erstatter annet fossilt brensel.

TRANSPORT

Levert med omtanke

Miljøansvaret vårt tar ikke slutt når tapetene forlater fabrikken. Tvert imot. Transport er et område der vi kan ta et stort ansvar, både når det gjelder hvordan leveransene pakkes, hvordan logistikken organiseres og hvilke samarbeidspartnere vi velger.

Vi kjøper for eksempel alt tapetpapiret vårt fra Nord-Europa for på den måten å redusere miljøbelastningen.

Boråstapeters transportstrategi bygger på at produksjonen skjer på ett sted. Det gjør at vi kan organisere leveringen slik at det blir færrest mulig transporter og minst mulig påvirkning på miljøet.

bt_2339_sustainability_img8.jpg
bt_2339_sustainability_img9.jpg

Alle transporter går fra Boråstapeters lager, like ved fabrikken. Vi er glad for at blant annet logistikkpartneren vår i Sverige, DB Schenker, jobber aktivt med miljøspørsmål og løsninger innenfor såkalt grønn logistikk, og dermed er å betrakte som en pioner innenfor transportbransjen.

Når det gjelder levering til andre land, samarbeider vi med UPS, også det et logistikkonsern som deler vårt syn på bærekraftige løsninger med mindre miljøpåvirkning.

Miljøvennlige transportmetoder og drivstoff, samfrakt og kompensering av CO2-utslipp er variabler som reduserer miljøavtrykket vårt.

600

I 2019 leverte vi over 600 tonn brennbart materiale til det lokale fjernvarmeanlegget, som forvandlet det til varmtvann til oppvarming av boliger rundt om i byen.208,7

På verdensbasis er i dag 208,7 millioner hektar skog FSC-sertifisert. Tapetene våre er laget av materialer fra disse skogene. Det garanterer blant annet nyplanting og anstendige arbeidsvilkår.4

4 dm3 – så lite er det gjennomsnittlige transportvolumet per kilo tapet inkludert emballasje. Med optimerte volumer kan vi redusere antall transporter og dermed belaste miljøet mindre.


SERTIFIKATER

Garantert ansvarlig

Produksjonen styres og reguleres av en rekke sertifikater og merkeordninger som blant annet garanterer for miljøansvar, sikkerhet, helse og høyeste kvalitet. De berører også forhold som utslipp, designbeskyttelse og atferdsregler.

FSC®, eller Forest Stewardship Council, er en av de viktigste sertifiseringsorganisasjonene for bransjen. Fabrikken benytter seg utelukkende av FSC-sertifisert materiale fra bærekraftig skogbruk med sporbart opphav. Dermed vet vi at hvert tre vi lager tapet av, blir erstattet med et nyplantet tre. FSC-sertifiseringen garanterer også at hele produksjonskjeden verner om biologisk mangfold, økologisk verdifulle miljøer og kulturminner og sikrer avtalefestede og trygge arbeidsvilkår for medarbeiderne.

Tapetene våre er CE-merket, noe som blant annet garanterer at kravene for helse, miljø og sikkerhet er oppfylt.

All produksjon oppfyller og overgår de europeiske miljøkravene og bransjens egne produktkrav fastsatt av IGI, den internasjonale bransjeorganisasjonen for tapetprodusenter.

bt_2339_sustainability_img11.jpg
bt_2339_sustainability_img10.jpg

Tapetene er brannklassifisert i henhold til gjeldende produktstandard. Produktene er også testet med tanke på inneklima og oppfyller blant annet produktkravene for utslipp av flyktige organiske forbindelser i henhold til gjeldende klassifisering av byggevarer, M1 – Emission Class for Building Materials.

Produktene våre er også sertifisert hos Sunda hus og Byggvarubedömningen i Sverige.

bt_2339_sustainability_symboler_img.png

{"blockSystemId":"eec99688-32fd-41a7-9b1b-a65666605650"}